Read Time:2 Minute, 42 Second

 Jana Borguľová

Snemovanie banskobystrickej oblastnej konferencie SZPB v priestoroch Múzea SNP začalo v sobotu 11. marca 2023 štátnou hymnou, po ktorej predseda Ján Pacek privítal päťdesiatku delegátov, ku ktorým sa pridali aj vzácni hostia – poslankyňa NR SR Ľubica Laššáková (členka SZPB), prednostka okresného úradu Martina Mészáros Bariaková, predseda SZPB Pavol Sečkár, predsedovia oblastných organizácií vo Zvolene a Brezne Milan Náhlik a Jaroslav Demjan.

Nemohol chýbať ani Banskobystričan, vojnový veterán Vladimír Strmeň. Prítomní potleskom ocenili jeho vyznamenanie z rúk prezidentky SR Radom Ľudovíta Štúra II. triedy v januári t.r. Delegáti radi využili možnosť obstarať si jeho knihu spomienok a dali si ju autorovi podpísať ako vítaný suvenír do svojej organizácie či rodiny. Zaznela aj aktuálna báseň poetky Eleny Cmarkovej O prežití, ktorú predniesla žiačka ZŠ Tr. SNP 20 Amélia Ondrišová.   

Vladimír Strmeň a Ľubica Laššáková

No a potom už nasledovalo rokovanie so správou o činnosti od roku 2019, Ján Pacek v nej podrobne zhodnotil  činnosť a hospodárenie oblastnej organizácie. Neľahké obdobie ovplyvnilo nielen SZPB, ale aj celú spoločnosť. Pandémia covidu, rozpory na vnútropolitickej scéne a vojna na Ukrajine rozkolísali obvyklé postupy a do veľkej miery obmedzili jej činnosť a najmä financovanie. Preto je rád, že sa aspoň sčasti darí prekonávať prekážky energiou a angažovanosťou jej členov, ktorí majú zažité občianske postoje a vernosť myšlienke udržiavania pamiatky na historické udalosti v druhej svetovej vojne a SNP.

Oblastnú organizáciu SZPB tvorí 35 ZO celkom s 1488 členmi. Do veľkej miery je prirodzený ich vyšší vek, ale úlohou zostáva získavať členov aj z mladších vekových skupín, a to najmä obmenou a zatraktívnením podujatí, ktoré by zaujali mladšie ročníky.

Ťažiskovými podujatiami organizácie sú Stretnutie generácií na Kališti, pietna spomienka pri Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke,  pre školákov sú to tradičné súťaže Povstaleckou Bystricou a Medzníky 2. svetovej vojny. V tejto súvislosti sa SZPB snaží vytvárať dobré podmienky pre spoluprácu so ZO a strednými školami, ktoré prizýva na svoje podujatia.

V diskusii zaznelo viacero príspevkov, ktoré napr. poukazovali na používanie nacistických a fašistických symbolov a ich „nepostihovanie“, polarizovanie názorov a nepripúšťanie iných ako tých oficiálnych, ale i podnety na prekonávanie ťažkostí. Vystúpil aj predseda SZPB Pavol Sečkár, ktorý sa poďakoval za spoluprácu počas jeho funkčného obdobia. Účastníci rokovania mu zasa poďakovali za desať rokov, počas ktorých úspešne viedol oblastnú organizáciu. Delegátom sa za ÚR prihovoril Jozef Ťažký, ktorý načrtol svoju víziu riešenia ďalšieho smerovania SZPB, tí ho neskôr vybrali za svojho kandidáta na nového celoslovenského predsedu.      

Delegáti v závere zvolili za staronového predsedu Jána Paceka, 24 členný oblastný výbor, delegátov na zjazd, a schválili aj návrhy na ďalšie personálne zabezpečenie riadnej činnosti.

Ján Pacek na záver vyslovil presvedčenie, že oblastná organizácia dokáže naďalej zachovávať spomienku na obdobie, kedy naši predkovia so zbraňou boli schopní sa postaviť voči nepriateľovi a ukázať svetu, že aj malý národ dokáže brániť rodnú zem. Preto pokiaľ máme ešte tú možnosť, odovzdávajme mladej generácií poznatky a skúsenosti, ktoré nám odovzdali naši rodičia a starí rodičia. Nezabúdajme, že len vzájomným porozumením sa môžeme dopracovať k požadovaným výsledkom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.