Read Time:5 Minute, 44 Second

Braňo Ondruš

Vládna väčšina na konci roka opäť preukázala svoj skutočný postoj k aktívnemu boju proti fašizmu a najmä udržiavaniu tradícií odboja z čias druhej svetovej vojny a SNP. Na 72. schôdzi parlamentu odmietla návrh skupiny poslancov za Hlas – SD, aby zákon garantoval minimálnu výšku štátneho príspevku na fungovanie SZPB. Poslanec Matúš Šutaj Eštok pri predložení návrhu zdôraznil, že štát by mal nielen garantovať výšku príspevku, ale ju každý rok aj primerane zvyšovať.

Peter Pellegrini, Matúš Šutaj Eštok, Denisa Saková, Erik Tomáš a Peter Kmec, ktorý je našim členom navrhli zmeniť zákon č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov tak, aby zväzu garantoval  výšku každoročnej finančnej podpory zo strany štátu.

Rozsiahle povinnosti zväzu

„Slovenská republika poskytuje zväzu na jeho činnosť a na plnenie úloh z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky každoročne zo štátneho rozpočtu príspevok v minimálnej výške 500 tisíc Eur, pričom minimálna výška príspevku bude každoročne v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok navýšená tak, aby zohľadňovala rast spotrebiteľských cien za prvý polrok predchádzajúceho roka.“  Takto znie návrh, ktorým sa poslanci Hlasu pokúsili garantovať fungovanie nášho zväzu.

Nešlo o milodar, ale seriózny a férový prístup ku skutočnosti, že samotný zákon ukladá nášmu zväzu pomerne rozsiahle povinnosti. Podľa znenia § 3 má SZPB „pravdovo vysvetľovať históriu boja za národné oslobodenie, proti fašizmu a nacizmu“.

K tomu účelu má „organizovať „pietne a spomienkové akcie“, „semináre a besedy pre mladú generáciu a ich učiteľov“, či „udržiavať, nadväzovať a rozvíjať priateľské vzťahy s odbojovými organizáciami v zahraničí“.

Svojvoľné krátenie príspevku

Už len výpočet týchto povinností by stačil na pochopenie, že príspevok, ktorý súčasná vláda znížila okamžite po svojom nástupe na polovicu predošlého, nemôže na plnenie zákonných úloh stačiť. Dokonca ďalšia povinnosť SZPB, podľa ktorej zväz povinne „dbá o sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie a zdravotnú starostlivosť členov zväzu“ by dokázala pohltiť celý príspevok v jej súčasnej výške.

Nehovoriac o skutočnosti, že na poslednú zo zákonom definovaných povinností – „vykonáva edičnú a vydavateľskú činnosť“ – ministerstvo vnútra vyslovene zakazuje zväzu štátny príspevok použiť. Tento fakt je úplne absurdný preto, lebo podľa § 6 ods. 3 „Slovenská republika poskytuje zväzu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky každoročne príspevok na svoju činnosť a na plnenie úloh podľa § 3.“ Žiadne ustanovenie zákona neumožňuje, aby ministerstvo svojvoľne zakazovalo použiť časť príspevku na „činnosť a úloha“, ktorá je explicitne vymenovaná v samotnom zákone. Možno sa preto oprávnene domnievať, že takýto postoj MV SR je protizákonný a SZPB by sa mohol práva na využitie príspevku aj na „edičnú a vydavateľskú činnosť“ domáhať súdnou cestou.

Len symbolická podpora štátu

„SZPB je organizácia, ktorá plní zaslúžené úlohy presadzovania demokratických princípov, humanizmu a zároveň vyzdvihuje pronárodný odkaz, avšak bez uznávania fašizmu, nacizmu či iných totalitných ideológií,“ vyzdvihol v parlamente Matúš Šutaj Eštok. Dôkazom, že štát toto postavenie zväzu uznáva je práve zákonná povinnosť MV SR každý rok prispievať na jeho činnosť. „O to viac je odkaz a úloha zväzu aktuálna v tomto období, kedy sa vytráca priama skúsenosť s totalitnými režimami a na sociálnych sieťach sa šíria dezinterpretácie histórie a obdiv k rôznym súčasným i minulým autokratom,“ pripomenul poslanec strany Hlas-SD.

Terajšiu finančnú pomoc štátu však označil za symbolickú, ktorá „navyše závisí od dobrej vôle jednotlivých rezortov“. Zväz sa pritom rovnako ako iné subjekty borí s dopadmi pandémie, ktorá spôsobila výpadok vlastných príjmov a v súčasnej dobe najmä bezprecedentným nárastom nákladov, najmä pokiaľ ide o energie. SZPB nedokáže v tejto situácii plniť svoje zákonné úlohy ani s obrovským nasadením svojich členov, ktorí väčšinu činnosti popísanú v zákone vykonávajú bez nároku na odmenu vo svojom voľnom čase. Prácu možno vykonávať bezplatne iba do určitej miery, ak má byť odvedená profesionálne a energie či novinový papier nám už vôbec nikto zadarmo nedá.

Ani prosba nezabrala

Matúš Šutaj Eštok pre Bojovník vysvetli, že „Hlas-SD by pociťoval zodpovednosť za SZPB aj bez zmluvy o spolupráci, ale to, že sme ju podpísali je pre nás záväzok, ktorý nás núti konať, nielen hovoriť.“ Preto sa politici tejto strany pravidelne po celom Slovensku zúčastňujú na podujatiach k oslobodeniu či výročiu SNP. „Účasť na pochode Zlatno-Skýcov patrí každý rok do letného kalendára Petra Pellegriniho, nechýbame na Kališti i mnohých miestnych a regionálnych podujatiach,“ opisuje generálny manažér Hlasu-SD.

Matúš Šutaj Ešetok (HLas-SD) predložil návrh, aby SZPB dostával od štátu aspoň 500-tisíc eur. foto redakcia

„Ale ako parlamentná, hoci opozičná strana, sme chceli, že môžeme urobiť viac. Nič na to nemení skutočnosť, že to pri tejto vládnej zostave nevyšlo,“ konštatuje Šutaj Eštok. Vládna väčšina zostala hluchá k jeho vysvetleniu, že „štát by mal v súlade s jeho záväzkom podporovať činnosť SZPB, poskytnúť dostatočné materiálne zázemie, aby zväz mohol napĺňať svoje poslanie.“ Rovnako ignorovala jeho záverečnú výzvu: „Chcem vás všetkých poprosiť o podporu aj v mene Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov o to, aby sme im pomohli prežiť, aby vedeli existovať. Takže prosím celý parlament o podporu aj v mene SZPB.“

Nič nepomohlo. V parlamente sa našlo len 65 poslancov, ktorý návrh Hlasu-SD podporili. Takto hlasoval celý poslanecký klub strany Sme rodina, všetci poslanci Hlasu-SD a strany Republika, ako aj celý poslanecký klub Smeru-SD (okrem chýbajúcich Roberta Fica, Vladimíra Baláža, Dušana Galisa a Jany Vaľovej). Proti bol celý poslanecký klub strany SaS, OĽaNO (okrem Györga Gyimesiho) a poslanci ĽSNS a strany Za ľudí.

Zákon č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

§ 3

  • Zväz plní najmä tieto úlohy:
  • presadzuje demokratický a humánny odkaz slovenského národnoemancipačného hnutia začatého štúrovcami, ktorého proces pokračujúci v rokoch druhej svetovej vojny bojom za národné oslobodenie a proti fašizmu vyvrcholil Slovenským národným povstaním,
  • dbá na pravdivé vysvetľovanie histórie boja za národné oslobodenie, proti fašizmu a nacizmu,
  • organizuje pietne a spomienkové akcie pri príležitosti významných historických výročí a pamätných dní Slovenskej republiky, najmä osláv Slovenského národného povstania, osláv víťazstva nad fašizmom, osláv oslobodenia územia Slovenska v jednotlivých regiónoch, Dňa obetí Dukly, ako aj seminárov a besied pre mladú generáciu a ich učiteľov,
  • iniciuje v orgánoch štátnej správy a územnej samosprávy stálu starostlivosť o ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a vojnových hrobov padlých hrdinov národného boja za oslobodenie,
  • udržiava, nadväzuje a rozvíja priateľské vzťahy s odbojovými organizáciami v zahraničí,
  • verejne vystupuje proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, šovinizmus, rasizmus, antisemitizmus, neofašizmus, neonacizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu,
  • dbá o sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie a zdravotnú starostlivosť členov zväzu, najmä priamych účastníkov národného boja za oslobodenie, držiteľov osvedčenia vydaného podľa osobitného predpisu, ako aj vdov a vdovcov po týchto osobách,
  • vykonáva edičnú a vydavateľskú činnosť.

§ 6

(3) Slovenská republika poskytuje zväzu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky každoročne príspevok zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na svoju činnosť a na plnenie úloh podľa § 3.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.