Read Time:3 Minute, 30 Second

Ocenení účastníci Matiné v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca spolu s činovníkmi SZPB: zľava Viliam Longauer, tajomník ÚR SZPB, Pavol Sečkár predseda SZPB, Halina Bartfayová, Andrej Krno, Vladimír Mináč ml., Ladislav Skrak, Dana Zacharová, Gabriela Kaliská, Miro Procházka ml., Martin Krno, Eva Mária Chalupová, Milan Roll.

Ladislav Skrak, tajomník Klubu umelcov, spisovateľov a historikov pri ÚR SZPB

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov nezanedbateľne vyjadruje svoje postoje k odkazu národných tradícií a nášmu historickému vývinu. Vedenie SZPB spolu s reprezentáciou Matice slovenskej s podporou Magistrátu hlavného mesta SR pristúpil k usporiadaniu matiné Slavín (pamätník slávnych).

Podujatie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave bolo spojené s odovzdávaním odbojárskych a matičných vyznamenaní viacerým významným osobnostiam. Stalo sa tak predpoludním 6. septembra krátko po ústredných oslavách 78. výročia SNP, ako aj v Roku odkazu štúrovcov organizovanom MS.

Ocenenia tohtoročným jubilantom

Prítomných privítala prvá námestníčka bratislavského primátora Tatiana Kratochvílová. Po štátnej hymne prespievanej Ivanom Ožvátom vyzval predseda SZPB Pavol Sečkár k minúte ticha ako pocte osobnostiam a obetiam historických udalostí. Zdôraznil povinnosť neoceňovať falošné vrstvy západoeurópskych dejín a pripomenul dielo tých, na ktorých sa nepatrí zabúdať.

Ocenenia na základe rozhodnutia Predsedníctva ÚR SZPB z 8. júna 2022 odovzdával spolu s predsedom Zväzu tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer. A to žijúcim: vyznamenanie Za vernosť herečke Márii KráľovičovejMedailu M. R. Štefánika I. stupňa akademickej sochárke Kláre Patakiovej a Medailu brig. gen. Jána Nálepku jedinej prítomnej herečke Eve Márii Chalupovej.

Vyznamenania In memoriam: Za vernosť spisovateľovi, esejistovi Vladimírovi Mináčovi, básnikovi Miroslavovi Válkovi, publicistovi Romanovi Kaliskému, spisovateľovi a scénaristovi Milošovi Krnovi, svetoznámej románopiske Kláre Jarunkovej a sochárovi Tiborovi Bartfayovi. S výnimkou bývalého ministra kultúry Válka by mali ostatní v týchto mesiacoch 100 rokov, Válek 95. Súbežne predseda OblV SZPB Bratislava Martin Krno odovzdal Medailu k 75. výročiu SNP a Oslobodenia Ministerstva obrany SR In memoriam všestrannému kultúrnemu organizátorovi Dušanovi Rollovi. Za väčšinu jubilujúcich prevzali vyznamenania ich priami príbuzní.

Osobné spomienky na umelcov

Matiné, teda kultúrno-spoločenské podujatie, prezentovalo umelecké vystúpenia huslového virtuóza Petra Michalicu s manželkou, Evu Máriu Chalupovú (recitácie z tvorby M. Válka) a operného speváka Ivana Ožváta. Významnou súčasťou slávnostného stretnutia boli sekvencie, zväčša osobné spomienky venované Mináčovi, Kaliskému, Krnovi, Jarunkovej, Patakiovej a Kráľovičovej.

Bojovník sa priebežne bude vracať k tejto mimoriadne milej vrstve z nabitého programu. Čitateľom priblíži reflexiu Vladimíra Mináča mladšieho o jeho otcovi, rozhovor editorky Nového slova Oľgy Gáfrikovej s Martinom Krnom, úvahy prof. Jozefa Leikerta o Kaliskom a Patakiovej, výtvarníčky Dany Zacharovej o matke Jarunkovej, Kráľovičovej syna Mira Procházku atď. K osobnosti Mináča sa z hľadiska jej tradícií vyjadril aj predseda MS Marián Gešper.

V druhej protokolárnej časti matiné, ktoré moderoval tajomník MS Peter Schvantner, zverejnili rozhodnutie Matice udeliť ocenenie akad. sochárke Ľudmile Cvengrošovej, akad. maliarkam Zuzane Hložníkovej a Márii Molčanovej, Ing. arch. Klementovi Trizuljakovi, propagátorovi slovenskej kultúry v zahraničí Stanislavovi Vallovi a hudobníkovi Petrovi Michalicovi. Mimoriadnu cenu dostal predseda SZPB Pavol Sečkár „za dlhodobú spoluprácu s MS, šírenie jej dobrého mena a zachovávanie pamiatky protifašistického odboja na Slovensku“.

(Autor článku pripravil a moderoval toto podujatie.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.