Read Time:2 Minute, 40 Second

Branislav Balogh

Septembrové zasadanie Ústrednej rade SZPB sa zameralo na lepšie podmienok pre efektívne fungovanie našej organizácie v zložitej spoločenskej situácii na Slovensku.

V ranných hodinách 28. septembra sa uskutočnilo rokovanie predsedníctva, na ktoré nadviazalo zasadanie pléna ÚR. V jeho úvode predseda Pavol Sečkár vyznamenal dlhoročného funkcionára, člena ÚR SZPB a predsedu OblV z Nitry Jozefa Havla medailou M. R. Štefánika I. stupňa a zdôvodnil potrebu zmeny stanov SZPB, na základe ktorej predseda môže navrhnúť nových členov ÚR a jej predsedníctva.

Jaroslav Bulko a Jozef Ťažký

Vzápätí vzhľadom na množstvo organizačných povinností vyplývajúcich z prípravy XVIII. zjazdu, na uvoľnenia postu podpredsedu už pred rokom, ale aj na finančné obmedzenia činnosti plénum zvolilo za nového člena ÚR doterajšieho vedúceho koordinačného oddelenia Jozefa Ťažkého. V ďalšom bode prítomní jednomyseľne odobrili za nového podpredsedu ÚR SZPB okrem Ťažkého aj predsedu OblV v Žiari nad Hronom Jaroslav Bulka, ktorý bol doteraz členom rady.

Kvôli rastúcim cenám energií a ďalších nákladov ÚR rozhodla o konaní zjazdu SZPB v jeden deň (20. mája 2023), a nie dva. Predseda OblV z Nového Mesta nad Váhom, kde sa má zjazd uskutočniť, Kamil Krištofík, objasnil komplikácie s priestorom rokovania delegátov z celého Slovenska, nakoľko sa pred niekoľkými dňami v sále spoločenského domu zrútila časť stropu.

                ————————————————————

Pretože pôvodne plánovaná zjazdová známka sa ukázala ako finančne nerentabilná, prítomní rozhodli o zastavení príprav jej vydania.

Aká budúcnosť čaká Bojovník?

Obsiahlejšia diskusia sa rozprúdila o budúcnosti Bojovníka a Ročenky odbojára (tá v roku 2023 nevyjde) na základe analýzy, ktorú vypracoval šéfredaktor Braňo Ondruš. Vo všeobecnosti sa ich redaktorom dostávalo pochvál a poďakovaní. Panovala zhoda aj na tom, že tlačené periodikum je pri zohľadnení zvykov súčasnej členskej základne nevyhnutné zachovať, no naďalej treba rozvíjať i jednotlivé webové stránky zväzu.

Podpredseda ÚR SZPB Juraj Drotár v súlade so svojím stanoviskom z predchádzajúcich rokovaní predsedníctva pripomenul, že by sa v časoch krízy mal časopis viac zamerať na vnútorné podujatia a činnosť jednotlivých základných organizácií a oblastných výborov. Ďalší podpredseda Norbert Lacko zase zastáva názor, že by mali mať väčšie zastúpenie materiály vzdelávacieho charakteru pre členov a sympatizantov. Z nich by mohli čerpať žiaci, no najmä učitelia pri dopĺňaní vedomostí o histórii obdobia boja za národné oslobodenie a o ďalších témach, ktoré sú náplňou činnosti SZPB.

Jednorazový finančný príspevok

Členovia ÚR po oboznámení sa s ťaživou finančnou situáciou zväzového periodika pristali na jeho mesačnú periodicitu na16 stranách. Vzhľadom na množstvo mladších členov zväzu sa v dvojtýždennej periodicite bude uverejňovať informačný vestník na facebookovej stránke SZPB.

Členskú základňu vyzvali, aby namiesto uvažovanej zjazdovej známky prispela formou jednorazového finančného príspevku na pokrytie nákladov súvisiacich so zjazdom. Zo sumy vybranej ZO a oblastnými výbormi sa bude môcť polovica použiť na pokrytie výročných členských schôdzí (v októbri až decembri 2023) a následne oblastných konferencií. Aktívna účasť funkcionárov OblV SZPB na VČS je samozrejmosťou.   

Tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer informoval o uskutočnených podujatiach od posledného rokovania rady v júni 2022. Plénum uložilo pripraviť obsahovú náplň XVIII. zjazdu prostredníctvom viacerých komisií, ktoré ešte v tomto roku musia mať prvé zasadanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.