Read Time:6 Minute, 7 Second

Úradujúca šéfka počas online rokovania orgánov JDS v čase pandémie.

Branislav Balogh, Branislav Ondruš

Foto – JDS, redakcia, KOZ

Dôchodcovia patria medzi tých, na ktorých tvrdo doľahla pandémia a najnovšie zdražovanie všetkého. Ich najväčšia organizácia u nás na to aktívne upozorňuje a navrhuje riešenia. Popri tom však nezabúda na organizovanie podujatí na zvýšenie kvality života seniorov. O tom všetko sme sa rozprávali s poverenou predsedníčkou Jednoty dôchodcov na Slovensku Valériou Pokornou.

Jednota dôchodcov Slovenska zvykne vyzývať a rokovať, ale protesty pre jej pôsobenie typické nie sú? Prečo ste sa teraz rozhodli podporiť protest organizovaný OZ Kovo?

Pre neochotu vlády riešiť neutešenú finančnú situáciu všetkých seniorov

Prečo nie ste s nedávno predstaveným návrhonm spokojní?

Pomoc vo výške 260 mil. € sa vôbec netýka dôchodcov. To, že poskytnú 100 eur ľuďom, ktorí síce majú dôchodkový vek, ale nemajú nárok na penziu, je najväčšia diskriminácia vyše 1,4 mil. dôchodcov, ktorí poctivo celý život pracovali a odvádzali nemalé prostriedky tomuto štátu. 

Ako sa v súvislosti s vysokou infláciou zvýšili výdavky seniorov a ako si predstavujete primeranú kompenzáciu?

Ak sa pozriete do tzv. spotrebného koša, ktorým štatistický úrad sleduje výdavky rodín 2022, tak k 31. marcu 2022 má poberateľ priemerného dôchodku na potraviny denne 2,98 €, poberateľ minimálneho dôchodku (po 30 rokoch poctivej práce) má 2,29 €. V Česku je mechanizmus valorizácie nastavený tak, že po prekročení 5 % inflácie sa dôchodky valorizujú. Naša požiadavka na mimoriadnu valorizáciu vo februári 2022 vo výške 3 % bola iba minimálnou kompenzáciou vysokej inflácie. Aj to vláda zmietla zo stola. Na čiastočnú kompenzáciu inflácie, ktorá v marci prekročila 10 %, požadujeme minimálne vládou navrhnutú výplatu celého tzv. 13. dôchodku najneskôr začiatkom júna a v novembri tzv.14. dôchodok v plnej výške. 

Spomenuli ste situáciu v ČR. Ako žijú seniori v susedných krajinách?

Naši dôchodcovia majú nižšie dôchodky, nižšia je ich valorizácia. Nedostatočná zdravotná starostlivosť a vysoké doplatky za lieky uvrhla väčšinu slovenských dôchodcov do nezávideniahodnej situácie. Na Slovensku je 32 % dôchodcov poberajúcich dôchodok nižší ako 435, čo je príjem, ktorý Slovensko deklaruje ako hranicu chudoby. V ČR v roku 2022 už 2-krát valorizovali dôchodky, aby zmiernili dopad vysokej inflácie a podľa správ sa chystá ďalšia valorizácia. V Rakúsku valorizovali dôchodky o 8 %, v Poľsku znížili DPH na základné  potraviny, v Maďarsku zastropovali ceny niektorých potravín.

Pätinu obyvateľov SR tvoria dôchodcovia, preto sa s nimi každá vláda usiluje viesť dialóg.

Žiaľ, teraz vláda navrhuje a prijíma zákony bez konzultácie so zainteresovanými organizáciami. Na rokovaní  s ministrom práce sme boli tri krát, naposledy nám sľúbil, že nízkopríjmoví dôchodcovia dostanú kompenzačný príspevok. V aktuálnom návrhu to však nie je.

Na druhej strane vláda v tomto roku zrušila doplatky na lieky a vyplatila očkovací bonus.

Nulový doplatok za lieky sa ukázal ako vydarený marketingový ťah. V skutočnosti má na nulový doplatok nárok penzista, ktorého mesačný dôchodok nie je vyšší ako 679,80 €. Navyše sa toto pravidlo uplatní pri výdaji lieku, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu zdravotnú pomôcku a najlacnejšiu náhradu dietetických potravín. Takže, ak dôchodca potrebuje iný ako nalacnejší liek, platí ho z vlastného vrecka. Očkovací bonus dostali všetci ľudia od 60 rokov, teda nielen dôchodcovia, ako odmenu za to, že sa dali očkovať, nie ako kompenzáciu vysokej inflácie. Pri každej príležitosti upozorňujeme vládu, aby túto dávku nepovažovala za pomoc pri prekonávaní dôsledkov inflácie.

Aké hlavné aktivity organizuje JDS?

Máme niekoľko celoslovenských podujatí. Je to prehliadka speváckych súborov, prehliadka ručných prác,  celoslovenská prehliadka poézie, prózy a vlastnej tvorby. Okrem nich máme ešte celoslovenské športové hry.

Organizujete tieto aktivity aj na najnižšej úrovni?

Máme ich aj na základných organizáciách. Z nich sú následne vybraní účastníci okresného, z víťazov okresného, účastníci krajského až napokon sa najlepší z krajských kôl postupujú do celoslovenského kola.

V čom vidíte hlavné možnosti spolupráce JDS a SZPB na celoslovenskej a regionálnej úrovni?

Dohoda o spolupráci medzi našimi organizáciami je podrobne rozpracovaná, stačí, ak na jej základe obnovíme našu spoluprácu. Členské základne našich organizácii sa prelínajú. Nakoľko sme boli informovaní o doterajšej spolupráci, nie je problém ju ešte väčšmi rozšíriť a naďalej v nej pokračovať.

Viete si predstaviť vzájomnú participáciu na podujatiach JDS a SZPB?

Určite áno, vedeli by sme si predstaviť zapojenie napríklad na úrovni okresov, kde by sa členovia SZPB zapojili a prezentovali svoje zručnosti v ručných prácach speve, športe, či poézii a následne by mali šancu prebojovať aj na celoslovenské kolo.

Ako sa dôchodcovia vyrovnali s pandémiou?

Prvý rok sme boli úplne izolovaný, dôchodcovia disciplinovane poslúchali nariadenia vlády. No pre našu psychiku to bolo katastrofálne. V druhý sa niektoré podujattia už uskutočnili. Už pri prvej možnosti stretnúť sa fyzicky z toho boli členovia nadšení. Kým to nebolo možné, veľa sme robili v online sfére. Dokonca vďaka znalosti najmä mladších členov JDS sa mohli jednotlivé základné organizácie stretnúť prostredníctvom video hovorov, ktoré aspoň čiastočne nahradili fyzického stretnutia.

Pomáha JDS posilňovať digitálnu gramotnosť penzistov?

Niektorí sa s počítačom a internetom naučili pracovať ešte v zamestnaní, iní až na dôchodku, keďže neraz majú deti alebo vnukov v zahraničí. A pre tých, ktorí takto komunikovať nevedia sme pripravili projekt s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja  a informácii. V tomto roku 1000 dôchodcov dostane tablety a naučia sa ich ovládať. Ministerstvo vyčlenilo na informatizáciu 70 miliónov eur.

Do kedy bude projekt bežať?

Do roku 2026 sa v jeho rámci vyškolí 172-tisíc dôchodcov.

Akým spôsobom vo vašej organizácii formálne oceňujete aktívnych členov či jubilantov?

Máme tri diplomy, vyznamenanie 3., 2., a 1. stupňa dostávajú členovia nie len kvôli veku, ale najmä za ich prínos pre JDS. Ocenenie je spojené aj so symbolickou finančnou odmenou. Tento rok sme zaviedli vyznamenanie pána Karola Vajnorského. Na počesť tohto bývalého predsedu JDS plánujeme oceňovať 75-, 80- a 85-ročných pri ich životnom jubileu.

Karol Vajnorský bola známy organizátor, ktorý zvýšil povedomie spoločnosti o JDS. Do akej miery sa vám darí spolupracovať so samosprávami?

Čím ďalej od Bratislavy ideme, tým sa posilňuje naša spolupráca so samosprávami. Neraz sa nám stalo, že sami starostovia či poslanci prídu za predsedami najbližšej ZO JDS alebo okresnej organizácie a žiadajú, aby sa vytvorila ďalšia ZO v ich obci, ktorá aktivitzuje seniorov. Bratislavský dôchodca ide do kina alebo divadla a nepotrebuje nejakú organizáciu, aby ho zaštítila. Naopak na dedinách naše organizácie neraz vznikajú práve na žiadosť predstaviteľov krajov, no najmä miestnej samosprávy.

Spomenuli ste, že organizujete športové podujatia, do akej miery sa darí udržať dôchodcov aktívnych?

Snažíme sa o to, no je to v porovnaní s niektorými krajinami väčší problém, keďže naša zdravotná starostlivosť nie je na takej úrovni, aby si dôchodcovia aktívne udržiavali kondíciu. Tí čo sa na týchto súťažiach zúčastňujú sú väčšinou ľudia, čo športovali aj v mladšom veku. Prípadne, ešte stále aktívne športujú. V rámci športových hier máme náročnejšie disciplíny, no zároveň je tu prítomná hravá forma. Takže máme hod granátom, ale aj hod valčekom, aby sme aj širšiu seniorskú verejnosť za svojho života nešportujúcu zapojili do športových aktivít a posilnili jej zdravie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.