Read Time:1 Minute, 37 Second

Ján Rohár

Oživenie pôsobenia SZPB na všetkých úrovniach, plnohodnotný plán podujatí na tento rok, omladenie členskej základne a funkcionárskeho aktívu, ako aj kritický postoj k vojenskej agresii proti Ukrajine sa stali hlavnými motívmi zasadnutia OblV SZPB Bratislava, ktoré sa kvôli Covidu konalo až po deviatich mesiacoch.

Na rokovaní vystúpil aj predseda zväzu Pavol Sečkár, ktorý v úvode odovzdal medailu M. R. Štefánika 2. st. dlhoročnej tajomníčke OblV Bratislava Kataríne Frišovej. Prítomným priblížil činnosť predsedníctva ÚR SZPB a prijaté úlohy na najbližšie obdobie.

Zásadne odlišujeme roky 1945 a 2022

Pavol Sečkár o. i. pripomenul, že predsedovia oblastných výborov by mali pôsobiť nielen ako piliere, ktoré reprezentujú svoje organizácie navonok a o ktorých sa členovia môžu oprieť. Mali by byť aj osobnosťami, ktoré sa usilujú prostredníctvom kontaktov so samosprávou a VÚC zlepšiť postavenie SZPB v regióne. Okrem spolupráce so samosprávou i prostredníctvom klubov seniorov by sa mala pozornosť obrátiť aj na novozakladajúce parlamenty mladých.

Predseda OblV Martin Krno zdôraznil nevyhnutnosť zásadne odlišovať pokrokovú a mierovú misiu Červenej armády pred 77 rokmi od súčasnej ruskej anexie Ukrajiny. Pripomenul hrdinstvo armád niekdajšieho Sovietskeho zväzu a ich leví podiel na oslobodení ČSR, bez ohľadu na to, aké jednotlivé národnosti v nich vtedy pôsobili. SZPB musí i naďalej udržiavať protifašistický odkaz predkov a dôstojne si pripomínať pamiatku tých, ktorí sa pričinili o porážku fašizmu a nemeckého nacizmu v Európe. Ostro skritizoval tých, čo sa snažia spochybniť tieto zásadné postoje SZPB.

Plnohodnotný plán podujatí Katarína Frišová predstavila správu o hospodárení a činnosti jednotlivých ZO a oblastnej organizácie, ako aj pestrý plán podujatí. Na jeseň sa rozbehnú tiež prípravy na 18. zjazd SZPB počnúc výročnými schôdzami ZO. Tajomník Klubu umelcov a výtvarných teoretikov Ladislav Skrak informoval o jubilujúcich umelcoch, akademickej sochárke Kláre Pataki, maliarovi Stanislavovi Harangozóovi, či národnej umelkyni Márie Kráľovičovej. Vyjadril ľútosť nad tragickou situáciou u našich východných susedov, odsúdil vojnu a vyzval na nevyhnutnosť zabezpečenia mieru diplomaciou, a nie grobianskym vedením bojov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.