Read Time:2 Minute, 18 Second

Branislav Balogh

Fotky – archív Anežky Gibasovej

 Pri príležitosti Dňa učiteľov vám prinášame rozhovor so zástupkyňou riaditeľa pre 2. stupeň ZŠ Zarevúca Ružomberok, pani Anežkou Gibasovou.

Čo pre Vás znamená Deň učiteľov?

Je to deň, keď si pripomíname, že prácu učiteľa je potrebné oceniť. Je to náročná práca, lebo od učiteľa sa očakáva veľká zodpovednosť za vedomosti, ktoré odovzdávame deťom, za ich výchovu, bezpečnosť či osobnostný rast. Je to práca, ktorú mnohí učitelia chápu ako poslanie, službu spoločnosti a má naozaj veľký zmysel vykonávať ju.

Aké je postavenie učiteľov v slovenskej spoločnosti?

Postavenie učiteľa v slovenskej spoločnosti už dlhú dobu nie je veľmi dobré. Učitelia nikdy veľmi veľa nezarábali, ale oceňovaní boli aspoň morálne. Pomerne veľká časť spoločnosti si však myslí, že učiteľ v porovnaní s inými povolaniami pracuje málo. Okrem priamej vyučovacej činnosti však má množstvo iných povinností, ktoré zahŕňajú prípravu na vyučovanie, rôzne mimoškolské aktivity, sebarozvoj a ďalšie vzdelávanie. Často musí vykonávať niekoľko rolí súčasne. Niekedy musí byť psychológom, motivačným rečníkom či akýmsi náhradným rodičom pre deti, ktoré prechádzajú náročným obdobím. Bez podpory spoločnosti a štátu je vykonávanie tohto povolania náročné. Napriek tomu väčšina učiteľov odovzdáva svojej práci srdce a množstvo voľného času.

Mohli by ste našim čitateľom predstaviť, ako sa v súčasnosti preberá obdobie národno-oslobodzovacieho boja a na čo sa kladie dôraz?

Obdobie národno-oslobodzovacieho boja sa preberá v rámci predmetu dejepis, pri tematickom celku Druhá svetová vojna je venovaná jedna téma Slovenskému národnému povstaniu (priamo k téme je to len polovica strany). Vyučujúce jej však venujú niekoľko vyučovacích hodín.

SNP sa v súčasnosti preberá v intenciách myšlienky SNP ako organizovaného odporu Slovákov proti nacistickej okupácii a ako nesúhlas občanov s diktatúrou na území Slovenského štátu v čase 2. svetovej vojny. Zároveň ním Slováci vyjadrili svoje presvedčenie žiť v demokratickej, nie totalitnej spoločnosti.

Dôraz sa kladie na odhodlanie a odvahu Slovákov postaviť sa čelom nemeckej presile. A aj keď SNP skončilo neúspechom po vojenskej stránke, Slováci (spolu s inými národnosťami) bojovali ako partizáni v slovenských horách, kde im (aj za cenu straty vlastného života) pomáhali obyčajní Slováci.

Podstatnou súčasťou témy SNP je aj tá skutočnosť, že po skončení 2. svetovej vojny bolo Slovensko považované za „spojencov“ protihitlerovskej koalície a po vojne bolo považované za víťaza.

Ktoré formy nadobudnutia vedomostí (okrem frontálnej výučby s výkladom) sa v rámci vašej školy uplatňujú? Čo má u žiakov najväčší úspech?

Využívame rôzne formy a metódy práce so žiakmi, napr.:

  • filmový materiál: Moje SNP,
  • diskusia,
  • Dejepis inak (videá na youtube),
  • oral history,
  • exkurzia do Múzea SNP (vnútorná a vonkajšia expozícia),
  • tvorba projektov.

Najväčší úspech zrejme majú krátke videá Moje SNP a Dejepis inak.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.