Read Time:5 Minute, 3 Second

Michal  P e t e r, predseda Obl.výboru SZPB Vranov nad Topľou

Foto – OblV SZPB Vranov nad Topľou, VHÚ, zeleznicne.info

     V dňoch 18. a  19.januára 2022  uplynulo už 77 rokov  odkedy vojská Červenej armády  oslobodili mestá a obce juhozápadnej časti  okresu Vranov nad Topľou. V okresnom meste 18. januára t.r. pod záštitou primátora mesta Vranov nad Topľou Jána Ragana sa konala pietna spomienka spojená s kladením vencov pri pamätníku osloboditeľov na Námestí slobody za účasti zástupcov štátnej správy, samosprávnych orgánov, oblastného výboru SZPB a predsedu Matice slovenskej Mariana Gešpera. Súčasne bol položený veniec pri pamätníku Matice slovenskej pri príležitosti 103. výročia oslobodenia mesta spod maďarskej nadvlády príslušníkmi 4. stotiny 1. práporu 1. pluku Slovenskej Slobody.

     Aj vo vypálených  obciach a v meste Hanušovce nad Topľou 19. januára  t.r. si uctili položením vencov pamiatku padlých osloboditeľov – vojakov Červenej armády i vojakov armádneho zboru Ludvíka Svobodu a vzdali hold i úctu tým, ktorí v priebehu II. svetovej vojny  a v SNP bojovali za našu slobodu, za oslobodenie od fašistického útlaku a klérofašistického režimu a neváhali v tomto boji položiť aj to najcennejšie – svoje životy. V meste Hanušovce to bolo pri obnovenom – zrekonštruovanom pamätníku padlým osloboditeľov v II. svetovej vojne. Pamiatku osloboditeľov si uctili aj v obciach  Bystré a Matiaška.

         V obci Petrovce pri  pamätníku a spoločnom hrobe  padlých partizánov počas SNP pochovaných na miestnom cintoríne na skromnej pietnej slávnosti  zástupcovia ZO SZPB a obecného úradu, pedagogickí pracovníci MŠ  a ZŠ, detí MŠ a žiaci ZŠ položením venca  si uctili našich osloboditeľov. Taktiež v obci Hermanovce nad Topľou položili na znak vďaky  veniec padlým osloboditeľom  predstavitelia  obce, ZO SZPB, pedagogickí pracovníci a žiaci ZŠ.

     Starostovia uvedených obcí a zástupcovia ZO SZPB vo svojich príhovoroch priblížili priebeh oslobodzovacích bojov i činnosti partizánskej brigády Čapájev. Je potešujúce, že pietnych aktov a zúčastnili aj žiaci ZŠ a deti MŠ, ktorí mali na besedách veľký záujem o historické udalosti z obdobia II. svetovej vojny, SNP a nášho oslobodenia Červenou armádou.

      Na východnom Slovensku a to konkrétne v Ondavskej pahorkatine a  v  Slánskych vrchoch  sa začali formovať  v r. 1943 a začiatkom r. 1944 partizánske skupiny z radov slovenských vojakov, ktorí odmietli bojovať proti národom Sovietskeho zväzu, ďalej z radov prenasledovaných ľudí i z utečencov  zo zajateckých a koncentračných táborov i radových občanov. Z nich najvýznamnejšia bola partizánska skupina Čapájev, ktorá neskôr prerástla v partizánsky zväzok. Jej veliteľom bol  Ivan Kononovič Baľuta – Jagupov, sovietsky dôstojník utečenec zo zajateckého tábora a náčelníkom štábu bol slovenský dôstojník Ľudovít Kukorelli, ktorý odmietol bojovať proti Sovietskemu zväzu.

          Do protifašistického odboja sa zapájali aj občania podhorských obcí, ktorí pomáhali partizánom dopravou konskými povozmi, potravinami, šatstvom, liekmi, starostlivosťou o chorých a ranených partizánov. V katastri  obce Petrovce bolo prvé partizánske letisko na východnom Slovensku, kde leteckým mostom zo Sovietskeho zväzu prúdila najmä materiálna pomoc SNP – zbrane, strelivo, lieky a výstrojný materiál.   Po potlačení povstania a ústupe partizánov do hôr sa Nemci a Hlinková garda kruto pomstili za túto pomoc. Na Slovensku bolo vypálených vyše 110 obcí a zavraždených tisíce nevinných starcov, žien a detí.

       Najväčšiu ťarchu niesli obyvatelia obcí Petrovce, Hermanovce, Zlatá Baňa, Matiaška i mesta Hanušovce n/Topľou. Po bojoch začiatkom septembra a to konkrétne od 5. do 7. septembra l944, kedy nemecké vojská sa snažili obkľúčiť a zlikvidovať partizánsky zväzok Čapájev  na partizánov, ktorí mali štáb nad  obcou Petrovce, zaútočili z troch strán – od Hanušoviec cez Petrovce, od Bystrého cez Hermanovce a od Kokošoviec cez Zlatú Baňu.

       Obec Petrovce spolu s obcami Zlatá Baňa, Hermanovce, Matiaška a čiastočne  aj mestečko Hanušovce boli Nemcami vypálené 7. septembra 1944. V uvedený deň Nemci zavraždili dvoch občanov  obce Petrovce a to Jána Repjaka a Andreja Baloga a do väznice v Prešove odvliekli 8 občanov obce a to Jána Baloga, Michala Baloga, Juraja Baloga, Andreja Čurlíka – Peržeľa a jeho syna Andreja, Ľudovíta Dubinského, Michala Petera a Jána Gdovina, ktorého potom po krutom vypočúvaní poslali do koncentračného tábora Sachsenhausen, následne odtiaľ do Klingeru, Bergen- Belzenu a Reimefarge. Na východnej Ukrajine nemeckou guľkou padol  Michal Jenča, vojak rýchlej divízie Slovenskej armády, ktorý spolupracoval s miestnymi partizánmi. Spomienka  patrí aj občanom obce, ktorí v čase II. svetovej vojny narukovali do Slovenskej armády a po vypuknutí SNP a oslobodení východného Slovenska bojovali v armádnom zbore generála Ludvíka Svobodu. Boli to Ján Čurlík, Michal Čurlík, Štefan Gdovin, Ján Verčimák, Ján Peter, Ján Orečný.

       Oslobodenie obcí vranovského regiónu trvalo od novembra 1944 do 19. januára 1945, kedy skončilo utrpenie občanov od vojnových hrôz. Vojská Červenej armády oslobodili obce okresu Vranov n/Topľou nadránom 19. januára 1945 pod velením  gen. Petrova.

Boj za rovnosť medzi národmi je aktuálny aj v tomto období, kedy sa opäť začínajú ozývať hlasy propagujúce nacionalizmus, rasizmus, šovinizmus, xenofóbiu a neraz aj fašizmus. Preto nezabúdajme na našich ruských a ukrajinských vojakov a partizánov, najmä  na tých, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne i v neďalekých lesoch a ktorí padli a položili svoje životy za náš lepší a krajší život, za slobodu, za svet bez vojen a násilia i rôznych konfliktov. Nech spomienky na nich ostanú navždy medzi nami. Česť a sláva ich pamiatke.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.