Read Time:1 Minute, 40 Second

K návrhu dohody v oblasti obrany medzi SR a USA ( DCA).

      V súlade s princípmi  Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s princípmi presadzovania demokratického a humánneho odkazu národno-emancipačného hnutia obsiahnutého v zákone o protifašistickom odboji a Stanovách SZPB vyjadruje  Oblastná organizácia SZPB v Martine  veľké znepokojenie a zásadný nesúhlas s Návrhom Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi Slovenskou republikou a USA (DCA), o ktorom v súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konanie smerujúce k jej schváleniu.

     My, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, združení v oblastnej organizácií Martin sme hlboko presvedčení, že obsah návrhu dohody je neštandardne jednostranne výhodný len  pre USA a zjavne nevýhodný pre Slovenskú republiku, pre ktorú predstavuje reálne nebezpečie straty suverenity, zvrchovanosti nad časťami svojho územia. Sme presvedčení, že schválenie tejto dohody neprispeje k  deeskalácií vojensko-politického napätia v Európe, neposilní našu bezpečnosť, neprispeje k našim bezpečnostným zárukám a neprospeje mierovému snaženiu. Naopak, je reálne nebezpečie, že povedie k zvyšovaniu vojnového napätia na našom kontinente. Pripomíname, že prípadné rozmiestňovanie cudzích vojakov ( vrátane vojakov NATO ) na našom území by dehonestovalo naše historické skúsenosti s tzv. dočasným pobytom „spriatelených cudzích vojsk“ na našom území. Nedovoľme, aby sa Slovenská republika stala vnútornou stranou súčasných amerických vojensko-politických  konfliktov v Európe. Súčasná vojensko-politická situácia a vojenská  doktrína USA sa nemôže stať zámienkou na budovanie  a rozmiestňovanie vojenských základní na našom území. Tvrdenie ministra obrany SR a ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti, že ide o štandardný typ medzinárodnej bilaterálnej dohody je zjavne zavádzajúci. Jej obsah sa jednoznačne veľmi významne dotýka suverenity, zvrchovanosti, samostatnosti a zásahu do právneho poriadku nášho štátu. Pripomienkovanie tak závažného dokumentu nemôže byť  zľahčované podobnými  postojmi, čo  môže viesť k nedozerným a dlhodobým negatívnym následkom pre budúcnosť našej krajiny. Suverenita a  zvrchovanosť nášho štátu sa nemôže stať kategóriou medzinárodného obchodu. Suverenita a výlučnosť nášho štátu nie je na predaj !!  Prípadným schválením dohody by sa Slovenská republika nesporne dostala do vazalského postavenia voči USA.

Predseda oblastnej organizácie SZPB Martin Jozef Petráš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.