Read Time:3 Minute, 52 Second

Braňo Ondruš

Foto – Branislav Balogh a Ladislav Skrak

Od začiatku roka nám občas píšu nespokojní členovia SZPB. Zdá sa im, že činnosť Zväzu upadá, chýba im množstvo tradičných aktivít, ba dokonca aj dostupnosť pracovníkoch oblastných výborov či ústredia v Bratislave. Dôvodom tohto javu nebola len pandémia, ale najmä prudko sa zhoršujúca finančná situácia Zväzu. Je to dôsledok prístupu vlády. Aby všetci členovia boli informovaní, predseda SZPB Pavol Sečkár nám vysvetlil detaily.

SZPB sa na prahu tohto roka ocitol v bezprecedentnej situácii – ani na jar nebolo jasné, v akej miere tento rok štát prispeje na jeho činnosť. Čo sa vlastne stalo a aký to malo praktický dopad na fungovanie Zväzu, jeho ústredia a oblastných výborov?

Po prijatí zákona č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti SZPB každý rok spravidla v decembri dohadujeme zmluvu s MV SR o príspevku, ktorého výška vychádza z predbežného rozpočtu ÚR SZPB na nasledujúci rok.  Každoročne trvá do mája pokiaľ nám predložia návrh zmluvy, o ktorom ešte rokujeme asi 6 týždňov. Až po zverejnení zmluvy vo vestníku nám poukážu prostriedky.

Tento rok to bolo zložitejšie: až po troch listoch na MV SR sme dostali návrh na 250 tis. €. Požiadali sme o prijatie u ministra vnútra, pretože MV SR vynechalo z § 3 zákona viacero bodov, ktoré definujú naše povinnosti a teda účel príspevku. Má to dopad na činnosť klubov mladých priateľov SZPB, na prípravu funkcionárskeho aktívu a zákonnom predpísané školenia , ale aj na krátenie už i tak nízkych odmien o 50 % pri dodržiavaní Zákonníka práce. Ohrozená je medzinárodná činnosť, práca orgánov SZPB a aktivity zamerané na súčasnú problematiku proti prejavom extrémizmu, antisemitizmu, neofašizmu, extrémnemu nacionalizmu a potláčaniu ľudských práv.

Zníženie dotácii sa dotkne aj množstva a najmä honosnosti pietnych podujatí.

Vďaka aktivite funkcionárov základných  a oblastných výborov, priateľov nášho Zväzu a poslancov všetkých stupňov sa nám mnohé zámery 17. zjazdu darí postupne naplňovať, aj keď členovia od nás očakávajú viac, žiaľ bez pochopenia štátu sa dlhodobo nedá všetko v praxi zrealizovať.

           

Ak to porovnáme s minulými rokmi, čo pre Zväz znamená príspevok vo výške 250-tisíc €?

Jednoznačne obmedzenie činnosti stanovenej v zákone. Museli sme všetky položky krátiť. Na nájomné, ktoré stúplo v mnohých prípadoch až o 200%, autobusy na pamätné miesta bojov a obetí vojny, koncentračných táborov, múzeí, kultúrneho života, výchovy a vzdelávania a pod. Takmer úplne obmedziť medzinárodnú činnosť.

Navyše ani MO SR neschválilo granty priamo naviazané a realizáciu tradičných podujatí…

Stalo sa, čo sa stať nemalo! V minulých rokoch sa dobre rozvíjala spolupráca s armádou. V r. 2020 ani v r. 2021 nebol náš projekt schválený. Žiadali sme na športovo-branné podujatia pre mládež, autobusy na Duklu a miesta bojov 2. svetovej vojny, rôzne vojnové ukážky, vojenskú hudbu, nosičov vencov a vôbec spoluprácu. V minulých rokoch sme na tento projekt dostávali 10 – 20. tis. €. 

Ako ste si s uvedenou situácii poradili a čo to znamená, ako bude vyzerať fungovanie Zväzu a jeho štruktúr do konca roka 2021?

Ani za posledný rok sme neprestali fungovať. Niekedy iba v dvojiciach chodili a na vlastné náklady chodili naši funkcionári a členovia klásť kvety na miesta bojov a obetí 2. svetovej vojny. Stále máme 18 500 členov, 35 oblastných  a 580 základných organizácií. Dvanásteho januára sme prijali úlohy do 30. júna a v ten deň ÚR prerokovala, ako sa prijaté úlohy plnili a prijala niekoľko opatrení a rozpočet SZPB na rok 2021.

Vo všetkých našich organizáciách treba pokračovať v plnení úloh 17. zjazdu, aj s málom peňazí organizovať normálnu činnosť podľa programového zamerania a metodických materiálov vydaných v Zborníkoch. Zhodnotiť obdobie pandémie a vytýčiť úlohy na r. 2022. Prijať konkrétne, reálne úlohy,  pravidelne ich hodnotiť.  Uvedomujeme si, že bude menej hromadných podujatí, niektoré možno uskutočniť aj inou formou.

Obmedzenie dotácie obmedzí aj medzinárodnú spoluprácu. Zástupcovia medzinárodného hnutia odporu FIR na XVII. zjazde SZPB (v strede) Vilmos Hanty prezident FIR.

Začali sme zakladať Kluby mladých priateľov SZPB. Sú určené pre mládež do 18 rokov. Mimoriadne nám záleží najmä na stredoškolákoch. Epidemiologickými opatreniami vypadli takmer na celý školský rok z učebného procesu. Stratili sme kontakt s touto skupinou mladých. Musíme pripraviť inštruktorov, ochotných venovať sa tejto práci. Tu vidíme miesto pre vysokoškolákov, najmä študijných odborov psychológia, politológia, sociológia, história, žurnalistika. Oduševnených s vyhranenými antifašistickými názormi.

Nezabudnime, že sme členmi SZPB!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.