Read Time:2 Minute, 41 Second

PaedDr. Ján Stanislav, CSc., riaditeľa Múzea SNP v rokoch 1995 – 2006

Foto – autor

Preradením Múzea SNP do rezortu obrany by sa táto ústredná špecializovaná múzejná, vedecká a informačná inštitúcia scvrkla na regionálnu vojenskú okrajovú organizáciu. Natália Milanová nadväzuje na neslávne známeho Ivana Hudeca – v roku 1996 odovzdal Múzeum SNP krajskému úradu v B. Bystrici, ktorý z neho spravil obyčajnú súčasť regionálneho kultúrneho centra.

Každý súdny človek sa musí zadiviť a vyhodnotiť kroky ministerky ako úmyselnú deštrukciu, ktorá ťažko poškodí a zníži výkonnosť tejto vlajkovej lode rezortu kultúry.

História Múzea SNP

Ak si v súvislosti s týmto nepremyslene plánovaným poškodením Múzea SNP zalistujem do 50. rokov 20. storočia, musím konštatovať, že je to ďalší stranícky atak na parceláciu a následne postupnú likvidáciu tejto celoslovenskej inštitúcie, ktorej bude predchádzať zníženie jej významu. Na základe nariadenia SNR z 2. 12. 1947 č. 80/1947 Zb. bol v B. Bystrici zriadený Predsedníctvu SNR priamo podriadený Ústav SNP, ktorý mal organizovať a uskutočňovať všestranný výskum odboja a SNP, zverejňovať jeho výsledky, zhromažďovať a uchovávať všetok materiál o odboji a SNP a propagovať odkaz SNP.

Na základe rozhodnutia sekretariátu ÚV KSS z 3. mája 1949 sa zmenil na Ústav dejín KSS a presunul sa do Bratislavy. Ako to výstižne zhodnotil znamenitý historik Ľubomír Lipták, režim demagogicky násilne a s perfídnou falošnosťou stotožnil antifašizmus s komunizmom, čím prekryl pluralitnú skúsenosť odboja a SNP, a tým ju na desaťročia zdevalvoval vo vedomí spoločnosti, lebo dokázal vytvoriť duševné spojenie medzi SNP a pofebruárovou verziou ľavicovej diktatúry.

Pri príležitosti 10. výročia SNP stranícke a štátne orgány konečne odporučili zriadiť stálu expozíciu a samotné múzeum. Povereníctvo školstva a kultúry v r. 1959 vypísalo architektonickú súťaž a podľa návrhu architektov D. Kuzmu a E. Hrušku odovzdali národu Pamätník SNP 29. 8. 1969. Odvtedy Múzeum SNP sídli v tejto stavbe v historickom jadre mesta.

Hodnotné expozície

Pracovníci Múzea SNP postupne vybudovali v priestoroch Pamätníka osem rozsiahlych stálych expozícií. Z odborného hľadiska „trpeli“ nedostatkami, ktoré korešpondovali s vtedajším stavom historického poznania tematiky a nedostatočným pamiatkovým zastúpením mnohých tematických celkov, niektoré poznačila oficiálna komunistická interpretácia protifašistického odboja a SNP.

Dnešné expozície objektívne a na úrovni historického poznania múzejnými prostriedkami prezentujú všetky tematické celky, lebo aj v minulosti bez ohľadu na oficiálne pokyny sa darilo zbierať dokumenty a artefakty, ktoré plnohodnotne dokumentujú SNP.

Pokus o stranícku devalváciu

Dnes, 30 rokov po novembri 1989, by si aj vedenie MK SR malo uvedomiť, že skutočná pluralitná skúsenosť nášho odboja a SNP by bez straníckej devalvácie mala natrvalo tvoriť súčasť našich demokratických tradícií. Tie by sa mali stať súčasťou historického vedomia i povedomia našich občanov a najmä mladej generácie.

Preradiť Múzeum SNP do rezortu obrany len preto, lebo má viac peňazí, to nie sú koncepčné predstavy, to je otázka prerozdelenia financií medzi ministerstvami. Ak má múzeum plniť svoje poslanie v zmysle platného štatútu, musí zostať ako civilná kultúrna inštitúcia. Diktuje tak logika jeho vzniku a zmysel jeho existencie. Len tak bude môcť výskumom, dokumentáciou, expozično-výstavnou, edičnou činnosťou a širokospektrálnymi formami prezentácie napĺňať svoje zmysluplné poslanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.