Read Time:3 Minute, 12 Second

Dňa 19.januára 2021 sa zišli pri pamätníku – spoločnom hrobe padlých počas SNP, pochovaných na miestnom cintoríne na skromnej pietnej slávnosti pri príležitosti 76. výročia oslobodenia obce zástupcovia ZO SZPB a obecného úradu, aby položením venca vzdali hold a úctu tým, ktorí v priebehu II. svetovej vojny a v SNP bojovali za našu slobodu, za oslobodenie od fašistického útlaku a klérofašistického režimu a neváhali v tomto boji položiť aj to najcennejšie – svoje životy.
Aj na východnom Slovensku a konkrétne aj nad obcou Petrovce v Slánskych vrchoch sa začali formovať v r. 1943 a začiatkom r. 1944 partizánske skupiny z radov slovenských vojakov, ktorí odmietli bojovať proti národom Sovietskeho zväzu, ďalej z radov prenasledovaných ľudí i z utečencov zo zajateckých a koncentračných táborov i radových občanov. Z nich najvýznamnejšia bola partizánska skupina Čapájev, ktorá neskôr prerástla v partizánsky zväzok. Jej veliteľom bol Ivan Kononovič Baľuta – Jagupov, sovietsky dôstojník utečenec zo zajateckého tábora a náčelníkom štábu bol slovenský dôstojník Ľudovít Kukorelli, ktorý odmietol bojovať proti Sovietskemu zväzu.
Do protifašistického odboja sa zapájali aj občania podhorských obcí, ktorí pomáhali partizánom dopravou konskými povozmi, potravinami, šatstvom, liekmi, starostlivosťou o chorých a ranených partizánov. V katastri obce Petrovce bolo prvé partizánske letisko na východnom Slovensku, kde leteckým mostom zo Sovietskeho zväzu prúdila najmä materiálna pomoc SNP – zbrane, strelivo, lieky a výstrojný materiál. Po potlačení povstania a ústupe partizánov do hôr sa Nemci a Hlinková garda kruto pomstili za túto pomoc. Na Slovensku bolo vypálených vyše 110 obcí a zavraždených tisíce nevinných starcov, žien a detí. Medzi takéto obce patrila aj obec Petrovce
Najväčšiu ťarchu niesli obyvatelia obce Petrovce po bojoch začiatkom septembra a to konkrétne od 5. do 7. septembra l944, kedy nemecké vojská sa snažili obkľúčiť a zlikvidovať partizánsky zväzok Čapájev . Na partizánov, ktorí mali štáb nad obcou zaútočili z troch strán – od Hanušoviec cez Petrovce, od Bystrého cez Hermanovce a od Kokošoviec cez Zlatú Baňu.
Obec Petrovce spolu s obcami Zlatá Baňa, Hermanovce, Matiaška a čiastočne aj mestečko Hanušovce boli Nemcami vypálené 7. septembra 1944. V uvedený deň Nemci zavraždili dvoch občanov obce a to Jána Repjaka a Andreja Baloga a do väznice v Prešove odvliekli 8 občanov obce a to Jána Baloga, Michala Baloga, Juraja Baloga, Andreja Čurlíka – Peržeľa a jeho syna Andreja, Ľudovíta Dubinského, Michala Petera a Jána Gdovina, ktorého potom po krutom vypočúvaní poslali do koncentračného tábora Sachsenhausen, následne odtiaľ do Klingeru, Bergen- Belzenu a Reimefarge. Na východnej Ukrajine nemeckou guľkou padol náš občan Michal Jenča, vojak rýchlej divízie Slovenskej armády, ktorý spolupracoval s miestnymi partizánmi. Spomienka patrí aj občanom obce, ktorí v čase II. svetovej vojny narukovali do Slovenskej armády a po vypuknutí SNP a oslobodení východného Slovenska bojovali v armádnom zbore generála Ludvíka Svobodu. Boli to Ján Čurlík, Michal Čurlík, Štefan Gdovin, Ján Verčimák, Ján Peter, Ján Orečný.
Našej obce sa nedotkli priame boje týkajúce sa oslobodenia okresu Vranov. Po ukončení KDO a Dargovskej operácie sa prakticky oslobodzovacie boje zastavili až pri Liptovskom Mikuláši.
Oslobodenie obcí vranovského regiónu trvalo od novembra 1944 do 19. januára 1945, kedy skončilo utrpenie občanov od vojnových hrôz. Našu obec oslobodili vojská Červenej armády nadránom 19. januára 1945 pod velením gen. Petrova.
Po pietnom akte v krátkej besede predseda ZO SZPB Ing. Michal Peter a starosta obce Ing. Ján Jenčo oboznámili prítomných s činnosťou partizánskej skupiny Čapájev počas SNP a priebehom oslobodzovania obce
Boj za rovnosť medzi národmi je aktuálny aj v tomto období, kedy sa opäť začínajú ozývať hlasy propagujúce nacionalizmus, rasizmus, šovinizmus, xenofóbiu a neraz aj fašizmus. Preto nezabúdajme na našich ruských a ukrajinských vojakov a partizánov, najmä na tých, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne i v neďalekých lesoch a ktorí padli a položili svoje životy za náš lepší a krajší život, za slobodu, za svet bez vojen a násilia i rôznych konfliktov. Nech spomienky na nich ostanú navždy medzi nami. Česť a sláva ich pamiatke.
​​​​​Ing. Michal Peter, predseda ZO SZPB Petrovce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.